Boekingsvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website en/of de booking tool van Villa Travel gaat de gebruiker akkoord met deze boekingsvoorwaarden

 1. Bemiddeling
  1. Gebruiker beseft dat Villa Travel enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Huurovereenkomst ten aanzien van het Vakantiehuis. De Huurovereenkomst komt tot stand tussen de gebruiker (als Huurder) en Verhuurder. Villa Travel is zelf geen partij bij de Huurovereenkomst, tenzij anders aangegeven.
  2. Villa Travel kan alle rechten van de Verhuurder jegens Huurder uitoefenen.
  3. Villa Travel zal de gelden gemoeid met de huur van het Vakantiehuis incasseren, tenzij anders aangegeven.
  4. Na volledige betaling wordt in de reisbescheiden de naam en contactgegevens van de Verhuurder en/of de beheerder van het Vakantiehuis vermeld.
 2. Geen informatie en advies
  1. Het is aan de gebruiker om zich goed te informeren over de bestemming. Villa Travel is niet gehouden informatie of advies aan de gebruiker te verstrekken. Voor zover Villa Travel hiertoe onverplicht overgaat, staat Villa Travel niet in voor de juistheid ervan.
 3. Communicatie en klachten
  1. De gebruiker (Huurder) communiceert in beginsel enkel met Villa Travel. Klachten ten aanzien van de Huurovereenkomst dienen ook aan Villa Travel te worden gericht, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.
  2. Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt, zal Villa Travel op verzoek van de Huurder de contactgegevens van de Verhuurder aan de Huurder kenbaar maken.
  3. Bij geschillen tussen de Huurder en de Verhuurder kan Villa Travel bemiddelen dan wel namens de Verhuurder tevens een financiële regeling met de Huurder treffen, maar zij is daar niet toe gehouden.
 4. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking Villa Travel
  1. Villa Travel is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de Huurovereenkomst, noch voor enige schade die in verband met het verblijf is ontstaan.
  2. Aansprakelijkheid van Villa Travel voor enige vermogensschade of gevolgschade is uitgesloten.
  3. Vorderingsrechten die in verband staan met het gebruik van de website en/of de bemiddeling door Villa Travel verjaren één jaar na het ontstaan ervan. Deze vorderingsrechten vervallen twee jaar na het ontstaan ervan.
 5. Slotbepalingen
  1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
  2. Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Amersfoort, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.